Archiv štítku: Aktuality

Modlitba

Kudy chodím – Ty.

Kde stojím – Ty.

Jenom Ty, zase Ty, pořád Ty.

Ty, Ty, Ty.

Dobře se mi daří – Ty.

Všechno se mi zmaří – Ty.

Jenom Ty, zase Ty, pořád Ty.

Nebe – Ty.

Země – Ty.

Nahoře – Ty.

Dole – Ty.

Na každé cestě,v každičkém městě:

jenom Ty, zase Ty, pořád Ty.

modlitba Tyášku

berdičevský rebe Jicchak

Modlitba ve stáří

Pane, Ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu stará.

Chraň mě před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říct.

Zbav mě velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých.

Nauč mě, abych byla uvážlivá a ochotná pomáhat, ale abych přitom nevrtala a neporučníkovala.

Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat, ale Ty, Pane, víš, že bych si ráda udržela pár svých přátel.

Nauč mne, abych dovedla mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť hovořit o nich roste rok od roku.

Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet.

Také se neodvažuji prosit o lepší paměť – ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, když se má paměť neshoduje
s jejich pamětí.

Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit.

Drž mě, abych byla, jak jen možno, laskavá. Starý morous je korunní dílo ďáblovo.

Nauč mě v jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedla zmínit.

Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale Tobě, Pane, to říkám – bojím se stáří.

Je mi tak, jako bych se musela rozloučit, nemohu zastavit čas.

Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu.

Byla jsem pyšná na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám,

že již toho nejsem schopna. Byla bych směšná, kdybych s o to pokoušela.

Ale Ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla  jako orlovi.“

Dej mému srdci sílu, abych život přijala tak, jak jej Ty řídíš.

Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčná a připravená ke všemu, k čemu mě Ty ještě povoláš. 

A k tomu mi dej všechnu sílu srdce.

Amen.

POSTNÍ ZASTAVENÍ 2021/2

II. zastavení

Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.

Genesis 2:4-9 4 Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, 5 nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko ani nevzcházela žádná polní bylina, neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm, a nebylo člověka, který by zemi obdělával. 6 Jen záplava vystupovala ze země a napájela celý zemský povrch. 7 I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. 8 A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. 9 Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého.

Ve jméně toho stvoření, které je tu česky nazváno „člověk“ (adam) zní v původním hebrejském textu slovo zem, prach… Člověk, to je už podle jména „stvoření z hlíny, z prachu“ – zemák, prašník, hlíněnka. Zkuste si text přečíst s tímto vědomím

Rozhlédněte se a všímejte si malých detailů kolem vás. Pozorujte žilnatinu listů, strukturu kůry, rozdíly mezi jednotlivými kameny… Jen se podívejte na pestrost stvoření.

To vše je stvořené z Boží lásky. Požehnané a dobré.

A nyní se podívejte na své ruce; pevně se rozkročte anebo usaďte a poděkujte Bohu, že vás stvořil právě takové, jaké vás stvořil.

Žalm 139

13 Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.

14 Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen,

obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.

Bože, náš Pane,

Ty jsi nás stvořil prach z prachu,

Ty jsi nás stvořil z lásky a pro lásku.

Pamatujeme, že jsme prach.

Pamatujeme, že jsme milováni.

Za tvé stvoření děkujeme.

Za dar života tě chválíme.

Tvou lásku přijímáme.

Půst jako „čas experimentu“

Čtyřicet dní do Velikonoc je čas vyzkoušet něco nového. Jaké by to bylo, kdybychom skoncovali se svými starými zvyky? Co se stane, když vykročíme ze své komfortní zóny? Kam se dostaneme, když se odvážíme nových věcí?

Takový experiment může být náročný. Ale také napínavý. A může to být obohacující zkušenost pro celou rodinu.

Postit se všemi smysly:

Postit se očima: méně se dívat na televizi, do počítače, do mobilu a na internet

…abychom viděli, co jinak přehlížíme

…abychom viděli staré věci nově

…abychom uviděli, jak moc nás média a sociální sítě určují a ovlivňují

Postit se ušima: méně pouštět rádio, muziku a oprostit se od běžného hluku

…abychom slyšeli to, co jinak rychle přeslechneme

…abychom pečlivěji naslouchali tomu, co nám chtějí říct druzí

…abychom se ztišili a naslouchali svému nitru

Postit se ústy: vědomě se obejít bez dobrot a přemíry jídla

…abychom mohli opět vychutnávat a užívat si jednoduchá jídla a nápoje jako je chleba, voda, jablko

…abychom měli čas společně vařit

…abychom zakusili, co je hlad

Postit se nohama: nepobíhat stále zaměstnaně sem a tam, nebýt pořád na (stejných) cestách

…abychom se dostali k rozhovorům, které jsme slíbili

…abychom uvažovali a prošlapávali také jiné cesty

…abychom byli dosažitelní pro ty, kteří si s námi chtějí sednout

Postit se tělem: …

Postit se rukama: …

V rodině můžete probrat, který experiment byste chtěli vyzkoušet. Může to být jeden společný pro celou rodinu. Nebo může mít každý z rodiny svůj vlastní experiment.

Můžete si s dětmi udělat jednoduchý náramek například z bavlnky nebo voskované šňůrky, aby vám připomínal váš úmysl a postní dobu. Podobnou funkci může plnit také hmatátko (viz nápady k vyrábění).

Mohlo by být také dobré vyhradit si pár minut v týdnu, abychom spolu mluvili o tom, jak se nám s naším experimentem daří. Děti i dospělí jsou na cestě, učí se – jsme všichni na stejné úrovni – dopřejte svým dětem i tuto zkušenost.

Daří se mi, co jsem si předsevzal? A jaká tato nová zkušenost byla? Něco jsme možná také nezvládli – i to je důležitá zkušenost.

Postní zastavení 2021/1

POPELEČNÍ STŘEDOU ZAČÍNÁ 40 DNÍ POSTNÍHO OBDOBÍ…

Prach jsi a v prach se navrátíš. (Genesis 3,19)

Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. (Mk 1,15)

Obraťte se od hříchu a buďte věrni Kristu.

Postní doba je příležitostí pro to, abychom si jako jednotlivci i jako společenství připomínali své místo v životě. Jsme součástí Božího stvoření. Máme stvořená těla. Vzácná ale také křehká. Všelijak omezená a smrtelná. Ale přitom jsme zváni na cestu za Ježíšem. Jsme zváni, abychom se stali poutníky a přidali se k tomu, jehož tělo bylo ukřižováno, ale který byl vzkříšen a vydal se cestou života.

I. Zastavení

Genesis 1: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. (…) 17 Bůh viděl, že to je dobré.

Rozhlédněte se kolem sebe. Prohlédněte si v klidu zem, na níž stojíte, stromy, rostliny, kameny… nebo třeba kameny, z nichž jsou postaveny okolní budovy. Zvedněte oči k nebi, večer uvidíte hvězdy. Jsou tam i ve dne, ale světlo slunce je tak silné, že je zrovna nevidíme….

Celý vesmír je stvořen z podobných částic a prvků, ze stejných atomů a molekul… z prachu. Hvězdy, rostliny, hory… A každý z nás.

Žalm 121, 1-2

Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?

2 Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.

Bože, náš Pane, utkal jsi z atomů hvězdy a planety, utvořil jsi zem, na které stojíme, z temnoty dáváš povstat životu, a také nás jsi vytvořil, prach z prachu země. Pamatujeme, že jsme prach, za tvé stvoření děkujeme. Za dar života tě chválíme. Amen.

POSTNÍ KALENDÁŘ

Dnes je Popeleční středa. Začíná 40 dní postní doby před Velikonocemi. 40 je číslo přípravy, čekání a očekávání. Ve starém Zákoně stráví Izraelci 40 dní na poušti než jsou připraveni vkročit do zaslíbené země a 40 dní se Ježíš připravuje na své veřejné vystoupení.

Je to čas omezování, uvědomování si vlastních hranic a slabosti. Je to čas opouštění a odpuštění. Je to čas ticha. Jdeme dál, hloub, do sebe, ze sebe.

Postní kalendář můžete vytisknout, odpočítávat čas, užít ho podle svého uvážení.