Archiv rubriky: KÁZÁNÍ A JINÉ

Čtení ke kávičce.

Vyjít z minulosti vstříc nebi

Nanebevstoupení Páně

Modlitba: Stojíme před Tebou Bože jako tvoje děti, jako děti Tvého království. Ve vyznání víry říkáme, že jsi vzal Krista do svého nebeského království a učinil ho Pánem nad vším. Důvěřujeme tomu, co nás učily generace před námi, ale nám samotným je nám tohle dění tajemstvím a Ježíš skrytý. Proto prosíme: Pomoz nám věřit, že je vždy blízko nám, abychom mohli žít beze strachu a nechali se jím vést do věčného života. Nauč nás vidět a poznávat Tvé úmysly a neochvějnou lásku ke všemu živému. A když váháme, pochybujeme, ohlížíme se zpět, připomeň nám, že Ježíš přichází z budoucnosti. Dej nám odvahu následovat ho na jeho cestě k lidem, k němu. Prosíme o také o Ducha svatého, který zapaluje srdce, když čteme a vykládáme Písma. Amen.

I.čtení: Efezským 3,13-20, II.čtení: Skutky apoštolské 1,1-14

Milí přátelé v Kristu,

/trochu jiné nebe/ text, který jste slyšeli, zní jako ze sci-fi literatury. Ježíš je vzat vzhůru a zmizí učedníkům v oblacích. Nejdřív vzkříšení a teď tohle. Kdyby nám někdo takové věci vyprávěl, měli bychom ho za blázna. Ježíšovi učedníci by nám ale nejspíš nic takového nepovídali. Tohle vyprávění nás má symbolicky provázet duchovním světem učedníků. A tehdy to jinak než příběhem neuměli.

Začnu u výstupu do nebe. Ježíš se nevznáší vzhůru do troposféry a stratosféry, aby zmizel v mezosféře. Nebe, do kterého Ježíš vystupuje, není prostor. Je to kvalita. Překvapení? No, je to stejné jako Boží království. To přece taky není prostorem státu Izrael, ale královstvím z jiného světa. Je kvalitou života. Díky Ježíši Kristu jsme s touto kvalitou propojeni. Modlíme se k Bohu tak, jak nás to Pán Ježíš naučil: Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Přejeme si, aby se země podobala nebi. Aby se nebeské vlamovalo do zemského, jak říkají teologové. I když – nebo právě proto že – to tak často není. Příběh nanebevzetí chce říct: Kristus je u Boha, ve světě jiné kvality, ve světě, kterému zcela nerozumíme a nemáme ho pod kontrolou. Ale … přece ho známe. Učedníci ho zažívali během tří let, co s Ježíšem cestovali po Palestině, a zřejmě ještě daleko intenzivněji během čtyřiceti dní, kdy s nimi byl a učil je o této kvalitě. Nebe, které člověk může zažít. A doufám, že i vy ho někdy zažíváte. Učedníci věřili, že už je to tady. Všechno, co jim Ježíš vyprávěl o Božím království, o ještě větší lásce, kterou mohou žít. Věřili, že uskutečnění nebe na zemi je tak již nadosah. Vzkříšený Ježíš taky říká na konci Matoušova evangelia: „Jsem s vámi až do konce dnů, až do konce světa.“

/vyučení učedníci/ Stojíme tu tedy s učedníky těsně před tím, než vznikla církev. Už mají předpoklady: . Něco se od Krista naučili. Čtyřicet let se učili Izraelci svobodě na poušti. A pak museli obstát. Čtyřicet dní se Ježíš učil odolávat svodům pýchy, zneužití moci a …. A pak musel obstát. Čtyřicet dní po vzkříšení je Ježíš s učedníky a ti se učí o nebi, Božím království. A teď musí obstát. Čtyřicet je Bibli číslo přípravy, porozumění. Učedníci jsou teď vyučení u mistra Ježíše. Ale vědět nestačí. Teď mají čekat na Ducha svatého. Učedníci nejsou vydáni napospas, opuštěni. Ježíš nás kryje, říká Jan Milíč Lochman v brožurce O křesťanských svátcích.

/čekání a očekávání/ Čekat. Čekání jsou různá, stejně jako očekávání. I na obyčejné zastávce – když tam stojí tři lidé, každý čeká na ten samý autobus jinak. Protože jede odjinud, jinam a je jiné povahy. A stejně se různila i čekání a očekávání v Bibli. Stovky let čekali židé na mesiáše, Davidova syna, který je osvobodí od Babyloňanů, Asyřanů, Římanů. A… po tolika letech usilovného čekání, pokusů a omylů přichází Ježíš… a není tím očekávaným typem mesiáše. A i po čtyřiceti dnech, kdy je Ježíš učí o nebi, doufají učedníci, že je právě tím léta čekaným zachráncem. „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ A neříkejte si, že to byli zabedněnci. Stovky let Izraelci doufali v takového mesiáše. Je těžké se vymanit z navyklého myšlení generací. Kolikrát se nám samotným stalo něco podobného v mnohem menších věcech? Naprosto jednodnoznačně jsme předpokládali jediné vyústění a pak zjistili, že všechno je úplně jinak? Mně se to teda stalo nesčíslněkrát. Líbí se mi, jak Ježíš jemně přesměruje jejich pozornost od lidského plánu k Božímu: Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci;8ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Čili neřešte vesmír, vy budete dělat úplně něco jiného.

/hledět vpřed/ A byl vzat do nebe. Učedníci stojí a koukají se za ním – vzpomínají na to, jak s nimi Ježíš chodil zemí a jak to bylo skvělé. No, nebylo? Jasně, že bylo. A co bude? Nemysleme na to, máme přece naše vzpomínky… Někdy se myšlenek na budoucnost přimíchá cosi nepříjemného, co nás nutí vyhýbat se realitě a raději myslet na to, co bylo. To známe bezpečně. Nedíváme se směrem, kterým jdeme, i když vpřed časem jdeme volky nevolky. Naštěstí tu stojí dva andělé s téměř posměšným: Co tu stojíte a hledíte k nebi? … vtipné… Bůh se vysmívá opuštěným učedníkům? Nemyslím si. Učedníci se už nemají dívat do minulosti. Na toho Ježíše, se kterým prochodili zem. Mají hledět vstříc tomu Ježíši, který na konci časů přijde soudit. Ano, když Ježíš chodil s učedníky po zemi, bylo to skvělé a dělal úžasné věci. Ale paradoxně dokázal větší věci, když už s nimi nebyl. Nemáme se dívat do minulosti. Máme obrátit své myšlení k tomu, co přichází. Vyrůst ze své minulosti a vykročit vpřed vstříc plnému nebi, vstříc Božímu království. Jako jeho bardové. Jako ti, kdo při soudu obstojí. Jak bude soudit, známe z jiného textu, docela nedávno jsem na něj kázala, je v evangeliu podle Matouše: Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; 34Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. 35Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,36byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘40Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ (Mt 25,31.34-35.40).

/máme to před nosem/ Učedníci koukali tak zaujatě na Ježíšovy mizející boty, že anděly vedle sebe málem přehlédli. No, to se občas člověku stane. Že nejsme tam, kde jsme fyzicky. A občas se i objeví nějaký anděl, který nás přivede do teď a tady. Tito andělé převádějí učedníky od jejich způsobu čekání k čekání, o němž mluvil Ježíš. Očekávajícímu čekání. To znamená: Čekání na Boha. Naslouchání Bohu. Otázky. Ticho. Modlitba. Kontemplace. Čekání na to, jak se staneme svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. A pak to přišlo.

/modlitba a čin/ Je obdivuhodné, že to tak dobře šlo. Snadno se mohlo stát, že by se učedníci pustili rovnou nadšeně „do práce“ a spolehli se na to, co si pamatovali od Ježíše, a také – to je důležité – na své vlastní pochopení Krista. A skončili by pravděpodobně jako jedna z mnohých osvobozeneckých skupin v Izraeli. Snadno se mohlo stát, že po seslání Ducha svatého by si řekli – hm, skvělý zážitek! – modleme se dál, ať to prodloužíme nebo modlení je príma, radši nebudeme dělat nic jiného, kdo nic nedělá, nic nezkazí. A pak by se k nim nepřidali další učedníci. Naštěstí dochází k proměně. Učedníci jsou schopní zklidnit se k modlitbě a naslouchání a pak vyrazit do světa. Modlitba jim dává sílu k činům, i rozum, vedení.

/7 dní modlitby/ Ode dneška za týden začíná svátek sestoupení Ducha svatého. Sedm dní do příchodu Božího království. Po celou tu dobu, celý týden se můžeme modlit s učedníky: „Pane, jak se máme stát svědky po všech těch místech“. A můžeme se modlit úplně konkrétně: za člověka, kterého známe a není křesťan. Nebo za víc lidí. Můžeme se modlit za příležitosti ke sdílení své víry, modlit se za toho člověka, aby rozpoznal Boží lásku ve svém životě. Můžeme se modlit za církev jako celek i za náš sbor, aby na nás bylo vidět evangelium a aby naše řady rostly. Prostě každý z nás má přinést svou trošku do mlýna a tak se stát svědkem v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.

/Na začátku/ Stojíme totiž na samém začátkem církve. Zase. Tenhle svátek je příležitost ptát se: K čemu tu vlastně jsme? Tenhle svátek je příležitost leccos nově začít. Je to příležitost přemýšlet o tom, co a jak dělat jinak a podobněji nebi, Božímu království. Je to naše volba.

Když se budeme dívat do minulosti, jak to tehdy bylo krásné, pak to krásné zůstane v minulosti. Ale když budeme hledat, co pro nás má Bůh ještě připraveno, pak nás další krásné dny čekají.

Zkusme čekat na Ducha svatého jako učedníci. Nemyslím zavření v místnosti, ale modlitbou slovem, modlitbou očí, modlitbou myšlení. Po sedm dní. A pak vykročme ven.Ono to je totiž nezbytné. Jan Zlatoústý řekl: „Nevěřím ve spásu někoho, kdo netouží po spáse svého bližního.“ Tahle věta mě zneklidňuje, protože já bych radši každého nechala, ať se o svou spásu stará sám. Ale my jsme stejná církev, jako ta tenkrát: my máme být svědky v Předhradí a v celém Polabí, v Praze a až na sám konec světa.

Modlitba: Maran atha, přijď Pane, opět v nádheře své. Amen.

Čekání, modlitba a směr života

Sestoupení Ducha svatého na učedníky Ježíše Krista

Modlitba: Modleme se k Bohu, který vede ze smrti do života: Bože, ty jsi síla našeho života a důvod našeho štěstí. Dej, abychom na tebe nezapomínali v dobrých časech, i v těch špatných. Dej, abychom šli ve Tvé stopě, když na nás doléhá trápení a různé tlaky. Věříme, že nás budeš chránit. Naplň nás důvěrou, když strach trápí naše duše. Když se ptáme: Kdo jsme my, že kvůli nám někdo položil život a setkáním se vzkříšeným proměnil náš život. A slibuješ ještě víc: Všem, kdo uvěřili, chceš poskytnout milost nového života. Proto prosíme: Vyplň to, co jsi začal, a svou silou nás proměňuj. Svým Slovem, Kristovým příkladem a Duchem svatým. Amen.

I.čtení: J 14,15-19 , II.čtení: Sk 2,1-18

Milí přátelé v Kristu,

uplynulo devět dní od nanebevzetí Páně. Těch devět dní strávili učedníci a učednice Ježíše Krista spolu. Zavřeli se tehdy tam v té místnosti, kde se konala večeře Páně. Modlili se – svorně a vytrvale – jak se píše v Bibli. Udělám teď výlet do minulosti, zopakuji, co se dělo před tím a o čem jsme mluvili minule: Skutky apoštolské v první kapitole vypráví, že Ježíš po vzkříšení vyprávěl učedníkům o Božím království, a to dělal po čtyřicet dní – čtyřicet je číslo přípravy a poznání. Mluvil o království, které není z tohoto světa, ovšem učedníci stále doufali v politickou obnovu státu Izrael. Ježíš jim nakonec řekl, že pošle Ducha svatého a učedníci se stanou svědky v Jeruzalémě, Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Načež zmizel v nebesích a učedníci za ním tak soustředěně hleděli, že si nevšimli andělů vedle sebe. Ti je upozornili, že nemají hledět na minulého Ježíše, ale na budoucího, přicházejícího a soudícího. A to je samý počátek církve. Církve očekávající a otevřené tomu, co přichází.

Po „výuce“ o Božím království přichází čas, zdánlivě hluchý. Nic se neděje. Všichni jsou spolu, nespěchají, modlí se, jedí, spí, čekají, co přijde. Pokud jste někdy byli na duchovních cvičeních, pak to bylo něco velmi podobného. Není to hluchý čas. Je to extrémně důležitý čas, i když se tomu v Bibli věnuje jen jedna věta. A pak to přijde: hukot a plameny nad jejich hlavami a oni vycházejí z polotajného pokojíku kdesi v patře do ulic. Mluví rozličnými jazyky, takže o Ježíši slyší mnoho lidí ve svém mateřském jazyce. Neřešme teď, jak je to možné. Důležité je, že učedníci tak oslovují každého člověka osobně, když hovoří jeho jazykem. Překonají odcizení, které tvoří jazyková bariéra. U nich to je cizí jazyk, ale nemusí jít vůbec o neznámou řeč. Různými jazyky se mluví i v rámci jedné společnosti – třeba jazyk bohoslužeb obvykle nepoužíváme, když si jdeme koupit do obchodu kolínské rohlíky. A učedníci díky Duchu svatému našli společnou řeč s kolemjdoucími v Jeruzalémě. A mluví s nimi o tom, čemu ti lidé rozumí. Mluví s nimi přesvědčivě. Toho dne prý přišlo ke křesťanství 3 000 lidí! To je myslím jako celá Velim, všechny části Pňova, Sokoleč a Oseček dohromady.

Celé to dění nevzniklo z dobrého předsevzetí učedníků. Dokonce ani z čtyřicetidenní kurzu o Božím království, který učedníci u Ježíše absolvovali. Stejně si na jeho konci stále mysleli, že Bohu jde o politickou obnovu Izraele. A dokonce ani z té vytrvalé modlitby a čekání a otevřenosti. Všechny tyto věci jsou ale jako prameny, které se spojily v širokou silnou řeku, jejíž proud pak Bůh usměrnil tak, jak potřeboval, a dodal jí ještě sílu a dravost.

Lidé si ve spojení s křesťanstvím často představí unylé lidičky, kteří se kdesi ve skrytu modlí, ať už sami nebo společně, každému ustoupí, protože musí, a doufají, že se jednou budou mít krásně v jakémsi zásvětném prostoru po smrti. Tady ve Skutcích apoštolských se ale píše, že křesťan je člověk, který je napojen na živého Boha – kdo se poučil o Božím království, kdo se vytrvale modlí, kdo je otevřený Božímu dění, kdo vykračuje z hranic svého navyklého – ze svého skrytého pokojíku v patře. Křesťan objevuje svá obdarování a využívá je a tak je užívají i ti, ke kterým vyšel. Křesťan je živý až moc, pro některé nekřesťany. Bible říká, že obdarování mají krom okamžitého přínosu i další smysl: abychom byli dobrými Božími svědky. V případě prvních učedníků je zmíněn třeba dar uzdravování, dar vyučování, dar kázání, dar proroctví, dar síly.

Okolo nás jsou tisíce lidí, kteří o Ježíši ani o Bohu pořádně nic nevědí. Kde ale začít, když máme být dobrými Božími svědky? Jak jsem říkala minule, máme příkaz od Ježíše být svědky v Předhradí a v celém Polabí, v Praze a až na sám konec světa. A víme, o čem bychom měli asi druhému říct, nebo kam ho vzít nebo s druhým být, ale velmi často nám chybí síla nebo pro to prostě nehoříme – na rozdíl od učedníků. A když je nám síla nabízena, jsme skeptičtí a uzavření. Kde na to máme vzít čas a energii? Přitom je mezi lidmi hlad po evangeliu, po přijetí, po lásce nezávislé na nestálých emocích. Jenže když na nějaké svědectví o Bohu pomyslíme nebo o tom mluví někdo v kázání, cítíme se zahanbení. Nic víc.

Mám za to, že učedníci na tom byli podobně, když od nich Ježíš odešel. Máme být svědky? Hm… A pak se modlili a sestoupil na ně Duch svatý. A zřejmě to bylo tak silné, že to rozpustilo všechny jejich strachy, zahanbené pocity vlastní neschopnosti, posunulo je to někam dál, kam by se sami nedostali. To umí Bůh. A ne vždycky je to příjemné. Znám jednu ženu, která má takto uspořádaný duchovní život: jednou ročně se ponořím do řeky podle jistých pravidel a Bůh mě bude celý rok opatrovat. Příjemně vypočitatelné, že? Tak si mnozí lidé představují ten Boží svět, že jistota pramení z nějakých úkonů. Jenže je to lež do kapsy. Jistota je jen ve vztahu, což ví všechna světová náboženství. A vztah se úkony pojistit nedá. V Heidelberském katechismu se píše: Mým jediným potěšením v životě i smrti je, že nejsem sám svůj, ale svého věrného Spasitele Ježíše Krista, který svou drahou krví za všechny mé hříchy dokonale zaplatil, mne z moci ďáblovy vykoupil a tak mě ochraňuje, že bez vůle Boží ani vlásek mi z hlavy nemůže spadnout, ale všechno mi musí napomáhat ke spasení. Proto ujišťuje mne Duchem Svatým o životě věčném a dává mi srdce k tomu ochotné a hotové, abych byl živ k jeho cti a slávě.

Ovšem ten samý Duch svatý, co nás ujišťuje a uklidňuje, taky nás učedníky vyvádí z našich tajných místností v patře, kde nás Ježíš učil o spravedlnosti a lásce, a nechá nás mluvit s cizími lidmi jejich jazykem. Nechává nás prohlédnout a vidět nepříjemné věci. Kvůli němu vycházíme ze své komfortní zóny, z toho, co známe, na co jsme zvyklí. A nedá se říct, že je to vždycky příjemné a jednoduché a že při tom hoříme, jako tehdy učedníci.

Papež František si všímá této neklidné stránky vztahu s Bohem: „Aby bylo jasno, Duch svatý nás trápí. Protože nás někam posouvá, nutí nás jít dál, tlačí církev kupředu. A my jsme jako Petr při proměnění na hoře a říkáme: „Jak je krásné být tu takhle spolu!“… Ale on nás trápí. Přejeme si, aby si Duch svatý na chvíli schrupnul. Chceme si ho ochočit. A to není dobré. Protože to je Bůh, a to je vítr, který přichází a odchází a člověk neví, kam povane. On je Boží moc, je to on, kdo nám dává útěch a sílu jít dál. Ale: jít dál! A to nás trápí. Je o tolik příjemnější udělat si pohodlíčko.“ ( Pope Francis, Encountering Truth: Meeting God in the Everyday)

Duch svatý nás ruší – jak jsem říkala minule, učedníkům se mohlo modlení zalíbit tak, že by už nic dalšího nepodnikali, a byli by si ve svém pokojíčku tak pěkně pospolu zavření v bezpečí. Ale na druhou stranu Duch svatý dává sílu a odvahu. Takovou sílu a odvahu, která má pramen mimo nás. A je Boží.

Modlitba: Přijď Pane a proměňuj nás! Amen.

Když si moudrost hraje

Milí přátelé,

už jste někdy potkali moudrost? Nemyslím tím nasbíraný poklad lidských zkušeností, které jste nabyli, náhlé osvícení, nebo rozhodnutí, které ve vás dozrálo. To ne. Myslím tváří v tvář. Osobně. Představte si, že moudrost by byla osoba s lidskou tváří. Jak by vypadala?

Láska, to je lukostřelec, alespoň podle antických představ. Strefuje se do našich srdcí svými šípy, dokud dvě nevzplanou vzájemnou láskou. S postavou spravedlnosti se můžete setkat před mnoha soudními budovami. Ta dáma drží meč v pravé ruce a váhu v levé. Oči má zavázané, ale podle úst poznáme, že se tváří melancholicky. A co moudrost? Jakou má tvář ta? Je to starý muž s bílým vousem? Učenec, s knihami pod paží a staletými vědomostmi v hlavě? Potkali jste někdy moudrost? Jestli ne, tak vás představím. Nebo vlastně: Představí se sama:

čtení Přísloví 8,23-36

Na počátku byla moudrost … a moudrost byla u Boha. Byla už před vším tím, čím to začalo. Už tehdy, když všechno tady bylo velké prázdné místo. Nic v závorce. Už tam byla: moudrost. Ještě předtím, než přišlo světlo, než se nebe a země staly tím, čím jsou, než se objevila slova v srdcích lidí, než život získal barvy a zvuky, než byly lístky na autobus a drobky z buchty, milostné básně a papírové lodičky, letní déšť a sněhové vločky. Na počátku byla moudrost.

… a moudrost je dítě, Boží dítě, první stvoření, jeho miláček. Má mnoho jmen: Hochma, Sophia, Sapientia. Dělá, co tak děti dělají: hraje si. Hraje si před Bohem, na jeho zemi, s jeho lidskými dětmi. To je moudrost. Nečerpá ze studnice vědomostí, nevyvíjí strategie. Nestřádá zkušenosti ani nezkoumá možnosti. Nic se neučí a nevytváří složité myšlenkové systémy… Hraje si. Svobodně, bez plánů, radostná, zapomíná na sebe. Zcela ponořená do teď a tady. Zdá se, že svou hrou nakazila i Pána Boha.

Na počátku byla moudrost … a dítě moudrost si hrála a Bůh si hrál s ní. S ní vytváří vesmír a čas, zemi i život, zvířata i lidi. Na začátku Bible v knize Genesis – 1. Mojžíšově knize – čteme o stvoření, co bylo na počátku, co pak a jak to šlo za sebou. A že to bylo dobré – to je podstata toho příběhu. Tady v knize Přísloví se píše o tom: jak. Jak všechno vznikalo. A jak? Bůh nejedná jako všemocný režisér, který sedí zabořený v režisérském křesle a podle předem určeného scénáře procesuje/provádí stvoření světa. Přesně tak si ale lidé někdy Boha představují: Každý den stvoření, každý vstup pečlivě nazkoušený a načasovaný, všechny aktéry pevně v rukou a všechno skáče, jak Bůh píská. Jenže tady čteme: Bůh není režisér. Bůh si hraje s moudrostí její dětskou hru.

Jaká je to představa – příjemná, nepříjemná? Když neexistuje žádná strategie nebo účel stvoření světa, je to prostě tvořivá hra. Čistá dětská radost v bytí, radost v kráse věcí, které vytváří. Bůh chce být ve společenství s životem, se svými stvořeními, s člověkem jako Božím obrazem nebo odrazem. Stvoření jako hra Boha a moudrosti.

Švýcarský farář a teolog Kurt Marti o tom napsal báseň:

(Moudrost) Hrála si před Stvořitelem Tvůrcem,

hrála si s tím, co stvořil,

a čile, lehce hopsala od jedné myšlenky k druhé,

k dalším a dalším výtvorům:

Proč ne půvabně zakřivený prostor?

Proč ne myriady chytrých molekul?

Proč ne vír rozevlátých závojů mlh a plynů

nebo hmota, co pluje, létá, rotuje?

Ať to tak je, zasmál se Bůh,

protože všechno je možné,

ale musí v tom být taky nějaký řád –

například gravitace.

Ale stejně tak si Sofie přála

lehkost.

Tak Bůh vymyslel čas.

A Sophia tleskala rukama,

Sophia, lehká jako čas,

tančila k divokému melodickému Velkému třesku,

k vírům, pohybům, tónům, které se kolem rozproudily,

skrze prostory, budoucnosti a první minulosti –

kosmický tanec, radostně se rozpínající vesmír.

Štastná Sofie natáhla ruce k Bohu.

A Bůh také tančil.

/Die gesellige Gotteit am Werk/

Na počátku bylo slovo … píše se v Janově evangeliu. Slovo čili logos, jak se píše v řeckém textu. Logos se dá přeložit i jako moudrost. Pak bychom četli: Na počátku byla moudrost, ta moudrost byla u Boha, moudrost byla Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ni a bez ní nepovstalo nic, co jest. V ní byl život a život byl světlem lidí. To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. A moudrost vstoupila do těla a to přebývalo mezi námi… Stal se člověkem, stal se dítětem – jak by se to mohlo odehrát jinak.

Milí přátelé, já občas moudrost potkávám. Třeba když jdeme s dětmi po horách a potkáme řeku, proplétající se mezi balvany, tu a tam s vodopádem. Dětem září oči: „Jú, mami, podívej, to je báječné! Voda!“ A hned zkouší vytvořit něco, co využije vodní sílu nebo zkrášlí břeh řeky. A moudrost má tvář dítěte. Ježíš řekl: Amen, pravím vám: Kdo nepřijme království Boží jako dítě, nevstoupí do něj. A já myslím, že na tom něco bude.

Modlitba: Pane Bože, prosíme tě, abychom uměli tvořit život s tvořivou moudrostí, s tou, která si před tebou hraje. Amen.

Mojžíš, Jan Palach a my – kázání o ohni

Čekání na lásku k pravdě.

2. Korintským 4,5-10, Exodus 3,1-14

Milí přátelé v Kristu,

Mojžíš prožil leccos. Díky odvážné matce a sestře se dostal na královský dvůr, kde vyrůstal jako chráněnec egyptské princezny. Kvůli své prudké povaze se dostal do konfliktu s dozorcem, kterého zabil. Uprchl a léta žil jako pastevec v Midjánu. Našel si ženu a založil rodinu. Mladické hříchy má za sebou, životní vášeň pomalu rozfoukává vítr nad pastvinami. Možná, že už cítí, jak přichází stáří, a je rád, že se mu dobře žije a má klid.

A v tuto chvíli se setkává s hořícím keřem. Keř, který hoří a neshoří. Keř, který ho oslovuje jménem. Z vnitřku keře mluví Bůh. Bůh, který je s Mojžíšem, jako byl s jeho předky: JSEM, KTERÝ JSEM. BUDU, KTERÝ BUDU, JSEM, KTERÝ SE STÁVÁM. Jeho jméno umožňuje různý překlad.

Nečekané setkání. A svým způsobem ne zcela příjemné, aspoň podle toho, jak se dál odvíjí rozhovor. Kdyby se nám tohle přihodilo, hovořili bychom o mystickém zážitku. Nejspíš víte, o čem je řeč – mystický zážitek, to je ta chvíle, kdy najednou chápete široké souvislosti – světa nebo svého života. Nebo přichází odpověď na otázku, se kterou jste si dlouho lámali hlavu, trápili se. Může to přijít v nečekanou chvíli, obvykle uprostřed nějakého ticha nebo jako odpověď při modlitbě či meditaci.

Můj katolický kolega Petr Vacík, který se stará o kolínský klášter, jednou žertoval, že když má člověk štěstí, tak se při modlitbě nebo meditaci nic nestane. I když to byl bonmot, něco na tom je. Někdy člověka Boží vzkaz uklidní, potěší, ale jindy se naopak dozvíme něco, co nás naprosto rozhodí, o čem musíme ještě dlouho přemýšlet, co nám nepasuje do našich přechozích úvah a představ. Cítíme, jak je důležité, co nám Bůh právě sdělil, ale buď tomu moc nerozumíme, nebo nevíme, co si s tím počít. Mojžíš a hořící keř, to je přesně ten případ. Je to větší než on.

Hořící keř.

Hořící keř, tak nazvala polská režisérka Agnieszka Holland svůj seriál o Janu Palachovi. Jak ji napadlo spojit Exodus 3 s Janem Palachem? Hledala jsem, ale nikde jsem se o tom nedočetla. Domýšlím si: Ten, před kterým si zakrýváme tvář, protože nevíme, co si s ním počít nebo se na něj bojíme pohledět. Ten, který chtěl být impulsem, aby farao propustil porobený lid z otroctví. Ten, který říká něco o Bohu – co nám třeba nemusí být vůbec příjemné. A myslím, že se paní režisérka v té symbolice trefila.

Jan Palach mohl žít normální život, třeba se i dožít svobody. Ale byl to kluk, který žil odmalička na plné pecky. Bratr a kamarádi vzpomínají na zvídavého rošťáka, který žil přímočaře a se zaujetím. Pral se s kluky, když týrali zvířata a nebo když došlo na nespravedlnost – a klidně mohli být i starší a větší než on, řádil po všetatských stráních, s kamarádem si hráli na malé chemiky a vyráběli domácí bomby, miloval knihy, historii a své bližní neúnavně trápil otázkami a jen tak s nějakou odpovědí se nespokojil. Byl to vášnivý, talentovaný a inteligentní člověk, se smyslem pro pravdu a velkou empatií.

Chtěl bojovat. Ale nezaútočil na druhého. To je zajímavé, že zvolil jinou cestu než poděbradští evangelíci, bratři Mašínovi a Milan Paumer. Sice po vzrušené noci 21.srpna 1968 vyrazil do Prahy s otcovým Browningem v kapse, aby se přidal k ozbrojenému odporu. Ale nakonec vysvětloval vojákům, že tady žádná kontrarevoluce není. Po neúspěšné studentské stávce nenašel spojence pro obsazení rozhlasu, aby mohli vyzvat ke stávce všechny lidi. Tak se nakonec rozhodl pro akci, ke které nebylo potřeba kolegů: dal to nejcennější, co měl. Někdy musí člověk zemřít, jestliže chce žít poctivě. Prospěch měli mít ti druzí. Věřil, že to bude první krok na cestě ke svobodě. Věděl, že věci se mohou dát do pohybu, když je spustí nějaký silný impuls. Inspiroval ho Ježíš, který se smrti mohl vyhnout, ale neudělal to, inspirovali ho jiní lidé – Polák Siwiec a vietnamští mniši, kteří se upálili z politických důvodů, inspiroval ho Jan Hus, který zemřel pro pravdu Boží.

Palach Měl za to, že by lidé měli „využít v mezinárodní politice prostor, který se pro náš stát uvolnil.“ Jenže nesvoboda trvala ještě dlouho. Takže se inženýrům podařilo stvořit nového, poslušného člověka? Na chvíli ano. Ale vzpomínkový Palachův týden v roce 1989 byl rozbuškou ke změně režimu, i když to nikdo nečekal. Právě naše země se jevila jako nejstabilnější ze všech. Jenže Palach zapálil oheň naděje v lidech. Najednou věděli, co je ta jejich malá oběť v místě, kde žijí. Vydali jsme se od důvěrně známých hrnců egyptských do nejistoty svobody směrem k zemi zaslíbené, která snad jednou bude naše.

Palacha si zkouší přivlastnit různá politická uskupení. Myslím, že by se jim vysmál. Mám za to, že ho spíš souzněl texty, které slyšel krátký čas před akcí v kázáních: Přišel jsem, abych sloužil pravdě. To je z Jana, když Ježíš stojí před Pilátem. A:Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. To je z Matoušova evangelia. A dál to pokračuje:11 Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. 12 Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. 13 Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.

Jan Palach.

Jan nebojoval za žádnou stranu. Bojoval za svobodnou volbu každého člověka. Aby se každý z nás mohl rozhodnout – dobře nebo špatně. Divné? Zbytečné? Ale právě toto dal Bůh do vínku prvním lidem, Izraelcům a nám všem. Zemřel, aby zachránil naše duše – aby se neudusily s přicházející normalizací.

Kdy Palach ležel v nemocnici, mluvila s ním psycholožka a ptala se, zda to hodně bolí. Odpověděl: Dost, ale Jan Hus také zemřel na hranici, člověk musí bojovat proti tomu zlu, na který právě stačí. A taky: „Čekám na lásku, na lásku lidí k pravdě, poctivosti, šlechetnosti, na opravdovou lásku člověka k člověku.“

Ten člověk mezi námi žil krátký, ale dobrý život. Zvolil cestu utrpení a získal druhý život. A zlo se ho bálo. Zlo před ním uhýbalo. Diktátoři proti němu nikdy nevystupovali přímo, jen pomluvami, přesouváním hrobu a hlídkami u něj, zatajováním skutečností, postihem lidí, se kterými se setkal. Ale ne přímo, i zlo se bojí.

Dnes někteří říkají, že za minulého režimu se špatně nežilo. A zase se tu nabízí srovnání s Mojžíšem a odchodem z Egypta přes poušť směr zaslíbená země. Vyšli jsme stejně jako Izraelci za svobodou, a dělali jsme i podobné věci, na to by mohlo být celé další kázání. A víte, že Izraelci bloudili pouští čtyřicet let. A víte, že mohli méně? Ti, kdo se narodili v Egyptě, do zaslíbené země nedošli. Tedy lépe řečeno, nevkročili, oni tam jednou byli, ale na hranicích se zastavili, uvěřili fámám o tom, že lidé v té zemi jsou obři, kteří je jistě zabijí, a raději se vrátili zpět do pouště. Až když vymřeli tito původní výchozí Egypta, Izraelci do země zaslíbené vešli. Že by už tam obři nebyli? No, spíš ta další generace už přemýšlela jinak. Měla méně strachu a více soudržnosti. Pán Bůh si je vychoval.

A co my v Čechách? Někdy mám pocit, jakoby ten jed nenávisti a duchovní a vztahové lenosti, ve které jsme vyrůstali, můj kolega říká, „generace deprese“, jakoby nám to zabránilo vkročit do bran dobré společnosti. No schválně: o čem mluví lidé, když mluví o společnosti, o politice? Jaké společné akce podniknout, aby se lidé spřátelili a sblížili? Kdo ve vesnici je na tom špatně a potřeboval by pomoct? Řeší, jak zajistit školu a školku v obci nebo sportování, zpěv, kroužky? Většinou ne, že. Lidé nadávají na toho či onoho, ale sami se do zastupitelstva nehlásí. Další už léta věří, že nás někdo ohrožuje zvenku, muslimové stojí hranicích a co nevidět sem vtrhnou nebo zlá EU nám všechno bere. Další vzpomínají na skvělé životní podmínky za socialismu a druhou větou vyčítají mladým, že dnes mají všechno, od jídla, přes lékařskou péči, po možnosti cestování, vzdělání. Než něco uděláme nebo řekneme, předem se bojíme, co na to druzí, co to udělá s naším místem ve společnosti. Jsme v tom nesvobodní. Nemohu si pomoct, ale z pohledu Bible věnujeme zbytečně moc času obavám a stížnostem, a na radost, naději a svobodu Boží už nám v srdci nezbude místo. To je naše dědictví z časů nesvobody, s tím jsem se například v Norsku nesetkala.

Není to nespravedlivé, že se do té země zaslíbené nejspíš nedojdeme? Copak můžeme za ten strach, nedůvěru v druhého, cynismus, do kterého jsme se narodili? Já myslím, že je to dost nespravedlivé, ale život takový je. Někdo se narodí doprostřed války a jiný do dob míru, jeden dostane hodně a jiný málo, ať už starosti nebo radosti. Někdo dokáže zemi svobody do svého srdce pustit, i když svobodu nikdy nezažil, jako Jan Palach. Jiný se nikdy nezbaví Toho Zlého a nedokáže se země zaslíbené dobrat. Ale s námi všemi je Bůh. Ať už jsme se narodili v Egyptě nebo na poušti s nadějí na zemi zaslíbenou. On je s námi, i v našem strachu, a stále nabízí jinou cestu. Neurazí se a jde vedle nás, i když nás vede strach a ne On. A sem tam to zkouší, promlouvá. Mojžíšovi se nejdřív taky nechtělo, našel spoustu argumentů, proč do toho nejít. Ale nakonec zažil velké věci a dokázal udělat pro druhé, pro svou rodinu a konečně i pro sebe víc, než si představoval v nejdivočejších snech. Tak prosím naslouchejte a pusťte Boží oheň do svého srdce.

Pane Bože, prosíme tě, abychom se nebáli ti naslouchat a otevřít se Ti. AMEN.

Smíte být zranitelní

Motto: Před Bohem stejně nedokážeme ukrýt to, co ukrýváme před druhými nebo třeba i sami před sebou. Ta nezajištěnost – to je ve skutečnosti dar.

1.čtení: Evangeliu podle Matouše 2,1-14

Základ kázání: Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Titovi 3,4-7

Milé sestry, milí bratři,

/nahota dítěte/

v jeslích leží dítě – právě narozené, zabalené do plen. Téměř nahé. Bezbranné a zranitelné. Vždycky mě to znovu zarazí – ta vydanost, křehkost Ježíšova zrození. Narozený na cestě. Jaksi nevhod. Na každém kroku je ve vánočním evangeliu připomínáno, že tohle není bukolická idylka s Jezulátkem. V evangeliu podle Matouše je dokonce tohle dítě od začátku ve smrtelném ohrožení. V Betlémě řádí rozlícený Herodes. Josef není žádný bojovník, který by se s mečem v ruce bránil Herodovým vojákům – jako se bránili židé za královny Ester. Utíká – i s rodinou. Do zahraničí. Emigruje do Egypta. V Čechách nemá slovo „emigrace“ dobrý zvuk – ať už se mluví o emigrantech za komunistického režimu nebo o současných emigrantech z Blízkého východu. „Co ti, co zůstali?“ ptají se lidé, „všichni přece nemůžou utéct.“ V Bibli čteme, že tehdy zemřelo mnoho dětí. Byla to zbabělost? Hodně lidí přece říká, že člověk se má postavit zlu, tam kde žije. Měl tesař Josef vzít to, co bylo po ruce a postavit se římské setnině? Možná bychom si to přáli, statečný hrdina Josef bránící svého syna, ale tak to nebylo. Strach o dítě, strach o život nutí k útěku. A my musíme říct, díky Bohu za ten strach.

/zranitelnost neznamená bezmoc/

Tahle vydanost Ježíšova života do nebezpečí, do ní se rodí a provází ho až do konce. Ježíš zůstává zranitelným celý život. Ale ve své zranitelnosti není bezmocný, vůbec. Naopak, dá se říct, právě proto, že je bez zbraně, bez společensky přijatelné masky, právě proto je mocný. Stačí, že je pravdivý a miluje. Tím je napojený na moc, která není z něj. Je to revoluční myšlenka, která se objevila na počátku našeho letopočtu. Že násilí může být poraženo nenásilím. Znovu se to objevilo i v dalších příbězích – v asijském příběhu Mahatmá Ghandího a muslimské Khanovy armády bezbranných.

Zranitelnost neznamená bezmoc. To je osvobozující poznání. Smíme být bezbranní. A nic se neděje. Dokonce se právě bezmocí můžeme stát mocnými. Náš prezident Václav Havel o tom ostatně napsal výborný text „Moc bezmocných“, který nezapře křesťanské východisko. Totiž, že zdroj té skutečné moci je vždycky mimo nás. Jako v ruské pohádce o nesmrtelném Kostějovi, jeho život a moc je také mimo něj a to z Kostěje – alespoň na jistý čas – dělá nesmrtelného. Ježíšova moc je z Boha. A to z něj dělá nepřemoženého a nepřemožitelného.

/také jsme zranitelní/

Ježíš byl zranitelný, i my jsme takoví. To patří k lidství. Lidský život je ohrožený, křehký, vystavený různým tlakům. Ale mnozí lidé na to raději nemyslí. Spíš se snažíme působit jako siláci, zranitelnost máme za slabost, a proto ji skrýváme. Jsme vševědoucí, všechno zvládneme, zařídíme cokoliv, nikdy se nemýlíme.

Ale před Bohem stejně nedokážeme ukrýt to, co ukrýváme před druhými nebo třeba i sami před sebou. Ani zranitelnost, ani třeba naši malomyslnost, hloupost, strachy, všelijaké jedovaté emoce, nelásku, ani naše selhání, lítosti. Před Bohem jsme jako to dítě. Odhalení. Před ním jsme bez masek. Vidí nás a slitovává se.

Ta nezajištěnost – to je ve skutečnosti dar. Když se odvážíme neschovávat a postavit se před Boha bez přetvářky, slitovává se. Když stojíme před lidmi bez přetvářky, proměňujeme je. Když stojíme sami před sebou bez přetvářky, vnímáme svět tak, jak bychom to nikdy nedokázali s maskou před obličejem.

/Boží láska teče proudem/

Do té lidské křehkosti přichází Boží láska a dobrota – v podobě děťátka. Boží láska a dobrota se dává. Ne, Boží láska nepřichází, ale je vylita. Boží láska, spravedlnost, tvořivost – prostě Boží duch se nekontrolovatelně se šíří. Bylo to vylito a už to nikdo dostane zpátky. Zaplavuje to můj život a odnáší to, co tížilo. Omývá. Konejší. Dává sílu a nový směr.

/Přijmout/

Dokážeme tento dar přijmout? Přijmout dar – to není vůbec tak prosté, jako to zní. Dávání nám nedělá problémy, ale přijímat často ano, a je to přirozené. Snad proto, že dávání je aktivní, dávání ovládám, dávání může být dokonce i projevem pýchy, moci a dalších věcí. Ale přijímání je jiné. Nad tím vládu nemám. V přijímání jsem jaksi vydaná napospas – čemu? Snad nečekanému; snad sama sobě – že ničím nepřispívám a zůstávám dlužna – a vlastně to nevadí; snad druhému – jeho citům a úmyslům. Teprve tehdy, když cítím a přijímám vlastní obnaženost, nedostatečnost, své rány, – pojmenovává se to někdy pokorou – dokážu přijmout dar od druhého – tedy Boží dar lásky a dobroty. Pak může teprve přijít radost přijetí, jásavá radost milosti, která zapaluje srdce, radost vděčnosti. Radost, která dál rozdává. Proto se asi říká, že kdo neumí dary přijímat, neumí je ani dávat. Vánoce nejsou ani tak o dávání, jako o přijímání.

Vánoční evangelium říká: Smíte být zranitelní. Jste milováni. I takoví nedokonalí, jací jste, nebo právě takoví. Přijímejte.

/Znovu se narodit s mocí/

Můžeme se znovu narodit spolu s tím dítětem. Narodit se a žít, jinak než jsme byli zvyklí. Žít ho s tím dítětem. Prožít s ním tu bezbrannost, strach a cestu do neznáma a nejistoty, učení a prvotní údiv dítěte, pokoru, odhodlanost, radost, lásku, zrání, zkoušku i proměnu. Je toho mnoho, co můžeme zažít, když se rozhodneme jít životem s tímto dítětem. I naše moc může být z Boha. Ta moc, co přemáhá těžkosti, moc, která chrání život, nadržuje dobrému. „Ta divná dobrá moc svou sílu dá mi a věrně povede můj každý krok,“ zpívá se v písni od Dietricha Bonhoeffera.

Život není bezpečný, nemusíme ale proto klesat na mysli. Bůh je s námi ve všem lidském, nedokonalém, křehkém. Jeho moc proměňuje bezbrannost v sílu. Ta moc prozáří šeď a tmu. A i ta sebehlubší temnota najednou ztrácí svou drtivou sílu. Zachránce se narodil mezi námi.

Pane Bože, děkujeme, že máme dnes radost z narození Ježíše. Děkujeme, že rozsvěcíš v našem životě světlo. Děkujeme, že nás proměňuješ. Amen.

26.12.2018 Marie Jüptner Medková